جین نوولJean Nouvel این بار به خلیج فارس آمده تا دردبی یك سالن اپرا،طراحی كند.طرحی كه به معماری آینده چشم دارد. اوكارش رابسیاررمزآلود طراحی كرده.چراكه ماهیت كاراوازجنس زمان است وابعاد زیادی دارد.این عمارت مانند یك نگهبان، نظاره گرشهرمی باشد. این سازه به شكلی ست كه امكان اشتباه گرفتن آن بایك ساختمان معمولی وجود ندارد، چراكه مانند نگینی در منطقه می درخشد. فرم این سازه اززوایای مختلف فرق می كند وسایه های متفاوتی روی آب می اندازد.این سازه جلوه هایی ازعقاب، امواج آب ویا آبشاررابه تصویرمی كشد.وبا نورپردازی هایی كه ازپایین می تابند،درهاله ای ازنوروانعكاس قرارمی گیرد ومنقش به رنگ های انعكاس یافته ازآسمان نیزمی شود.این سالن اپرا جایی ست خاطره انگیز كه درآن می توان شاهد اجرای موسیقی، تاتر،برنامه های هنری وبازیگری بود.این جا مكانی ست كه می تواند رویای ایجاد فضای فرهنگی دردبی را متصور كند.
2


3


4


5


6


7


8


9


10


11