شرکت معماری X–Architects دردبی یک مجموعه فضای شهری را باهدف افزایش سازگاری وتناسب با محیط طراحی کرده که Xeritown نام دارد.این طرح توسعه قصد دارد که ساکنین دبی را به زندگی دلگرمترکندوهمچنین انرژی مصرفی رانیزبه کمترین میزان برساند. این طرح می خواهد که یک منطقه جدید را در بیابانهای دبی ایجاد کند و این رویا درشهری به نام Xeritown شکل می گیرد،که البته می بایست فکری برای آب وهوای آن نیزشود. براین اساس می بایست: فرم طراحی شهری نسبت به شرایط محیط ازقبیل؛ باد،نور،رطوبت شکل گیرد، طراحی می بایست به گونه ای باشد که یک جامعه منسجم تشکیل دهد، برای ایجاد یک طرح با سازگاری بالا و بادوام باید به تمام نکات ظریف دقت شود و ازتکنیک های معمولی به عنوان راه کار اجتناب شود.

2


3


4


5


6