امروزه الهام وتقلید ازطبیعت درطراحی فرم ومحیط اطراف بسیارمد نظرمی باشد.درهمین راستا طراحان با تمركز به هنربرش وفرم دادن یخ به فكرطراحی جدیدی رسیدند.آنها می خواهند باتوسعه متد طراحی مجازی مبلمان وتبدیل آن به محصول واقعی به این هدف برسند.این روش درفضای داخلی لابراتوار درشهرCologne آلمان انجام شد.برای این كار طرح های مجازی كشیده شده، توسط دستگاه های دیجیتال cnc وبا استفاده ازیك قطعه ازبلوك فوم به محصول مورد نظرتبدیل می شود.سپس سطح كاربا رنگ جلا پوشیده شده وسطوح شیبدارپرداخت می شوند،تا به ایده اولیه ما تبدیل گردد.چترهای كشیده شده ای نیزباهمین روش تولید شده كه روی آن تصویرهایی متناسب با جو سالن پخش شده واطلاعات لازم رابه اطلاع حاضرین می رسانند.این چترها در پشت مبل ها قرارگرفته وتا بالای سرمبل ها نیزكشیده شده است.این مبل های شش كیلویی وچترهای تولید شده،تماما قابل بازیافت وطراحی مجدد می باشند.

2


3


4


6


7


8