امروز اعلام شد که ساخت ساختمان جدید بانک مرکزی اروپا در بهار سال2010 در شهر فرانکفورت اغاز خواهد شد.کوپ هیملبلا مسابقه طراحی این پروژه را در سال 2005 برنده شد.این پروژه در شهر آستنِ فرانکفورت،در زمین هول سیل مارکت ساخته خواهد شد.این ساختمان با ارتفاعی حدود 185 متر، دو برج با شکلی چند گوشه و جهت گیری شرقی-غربی فرمی دارد که از تمام نقاط کلیدی در مرکز شهر فرانکفورت و رودخانه اصلی قابل رؤیت است.افتتاح ساختمان بانک مرکزی اروپا برای سال 2014 برنامه ریزی شده است

بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت


بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت