بعضی معماران هنوزدرچارچوب تصویرخودرامحدودکرده اند.حال آنکه درواقع طبیعت درگذروتکامل می باشد. این جا درجوارمدیترانه خانه ای با دیوارهای مواج، نورهای مایل، سایه های مکررحاصل ازپردۀ کرکره ای،نقوش غیرقابل وصف بردیوار،وجوددارد.که نورگیرهای عجیبش در طول سال حکایات متفاوتی روایت می کند. خانه باسطوح خمیده درحومه بارسلونا با طراحی آنتونیو کاردیلو Antonino Cardillo بنا شد. سطوح انحنادارخانه بانورهای تابیده شده جالب توجه به نظرمی رسند.چراکه نورمماس با دیوارحرکت می کندوجای جای خانه راازخودسرشارمی کند وتصمیم می گیرد که جایی روشن ویا تاریک باشد.این حرکت نورباعث ارائه سایه وتصاویرغیرقابل توصیفی می شود.اینجا رقص فلامینکواجرا می شود، درحالی که شخص ثابت ایستاده واین محیط است که حرکت می کند. هجوم نورها وسایه ها درهم مانند تسخیرجسمی توسط شخصی دیگر،غیرممکنی که در مواقعی ممکن است، می باشد. خطوط منحنی، تراکم وتداوم ومعلق بودن رابه تصویرمی کشد. درآخرباید گفت این طراحی پارادوکسی زیبا را به نمایش می گذارد.
2


3


4


5


6


7


8