تبلیغات
معماری - پیتر ایزنمن
 
معماری
معماری برای زندگی
 
 
یکشنبه 3 اردیبهشت 1391 :: نویسنده : مسعود بابایی

 پیتر ایزنمن یک معمار ویک معلم میباشد پیتر آیزنمن در ۱۱ اگوست سال ۱۹۳۲ در نیویورك، ایالت نیوجرسی به دنیا آمد. او مدرك لیسانس معماری خود را از دانشگاه كرنل، مدرك فوق لیسانس خود را از دانشگاه كلمبیا و دكترای خود را ازدانشگاه كمبریج دریافت كرد.

pppp - picture 4

به وی یک دكترای افتخاری هنرهای زیبا از طرف دانشگاایلینویزشیکاگو اهدا گردیده است.در سال 1967وی انستیتو نیویورک را برای دانشجویان معماری وشهر سازی تاسیس کرد پیترایزنمن ساختما نها را با دو معیار می سنجد یكی اینكه چه مدت در تعلق به حال باقی می مانند و دیگر اینكه چه مدت در تاریخ خودشان را حفظ می كنند او معتقد است كه: بعضی از ساختمانهای كنونی بودن خود را از دست میدهند و هرگز جزئی از تاریخ نمی شوند . ساختمانها می توانند 50 تا 100سال تعلق به حال داشته باشند.او در حال حاضر تنها مبحثی را كه در دانشگاه تدرس می كند مر بوط به پالادیو است. در كار پالدیو چیزی است كه او شیفته آن است وآن اختراع تیپولوژی است. اختراع( تیپولوژی اجتماعی و فرم ساختمانی) كه با دیگر كارهای زمانه اش در یك ردیف قرار نمی گیرند و باید اقرار كرد كه ما هنوز مشغول ساختن ویلاهای پالادیویی هستیم و این موضوع آیزنمن رابرانگیخته که پست مدرن نیسمها پالادیو را به خاطر اینکه جایی  در اصول فکری انها ندارد سرکوب کرده اند و پالادیو را در حاشیه گذاشته اند وگمانه میزنیم که وجه   اشتراک پالادیو وایزنمن در این است که هر دو به منتقدانشان ارتباطشان با تاریخ قطع شده است.در سال(۱۹۸۰)پس ازسالها تدریس و نوشتن كتاب و نوشتن تئوری های قابل قبول ،كار حرفه ای خود را در زمینه ی طراحی و ساختن آغاز كرد كه شامل خانه هایی با مقیاس بزرگ و پروژه های شهری و نیز فعالیتهایی در زمینه ی آموزش دانشگاهی و یك سری خانه های شخصی بود.در سال (۱۹۸۵)، آقای آیزنمن جایزه ی (شیرسنگی) را برای پروژه ی رومئوژولیت خود در سومین بینال معماری در ونیز دریافت كرد. در بینال پنجم هم او یكی از دو معماری بود كه به عنوان نماینده ی ایالات متحده شركت داشت و پروژه های ارائه شده توسط ایشان در موزه ها وگالری های سر تاسر دنیا نمایش داده شد. در ضمن تا سال (۱۹۸۲)به عنوان بنیانگذار و مدیر(انستیتو معماری و شهرسازی) بوده و به عنوان منبع تفكر و اندیشه برای نقد معماری به شمار می آمد.آیزنمن تعداد زیادی جایزه دریافت كرد بورس تحصیلی گوین هایم (۱۹۷۶)، جایزه ی( برانئر) از آكادمی هنر وادبیات و جایزه ی بین المللی برای هنر،جایزه ی افتخاری از انستیتو معماری آمریكا به خاطر مركزی در اهایو (۱۹۸۹)، جایزه ی بین المللی برای طراحی شركت مركزی( كوزمیئی سانگیو) در توكیوی ژاپن(۱۹۹۱)  نقطه شروع آیزنمن آیین افلاطونی است.نخست صورت ناب وذهنی وكامل بود كه ازطریق هبوط پیوسته و متواتر به واقعیت نزدیك می شد. تفكر آیزنمن غیردینی است و چنین تفكری در شرایط امروزی این احساس را به دست می دهدكه كاملا از این گونه مسائل (مسائل دینی) جداست.معماری آیزنمن می كوشد تا در سایه تحریك تخیل و تصور و پذیرش نا متعارفها از دام مالیخولیا بگریزد به این ترتیب كه اینها را به عنوان عناصری مثبت در ساختن مكان جدیدی برای لا مكانها یا مامنی كه در آن معمار اراده فرماتیو خود را باز شناسد تلقی میكند. این محصول مصنوعی مكان بنا برهمه آن دلایل پاسخ مثبت اوست به لامكانی وبه مالیخولیایی فقدان وازدست دادنهایی كه پیوسته دركمین وهمراه با این لا مكانی هاست.در كارهای اخیر او نشان از توهم ذهنی وجود ندارد. حتی از كمترین و دقیقترین نشانه ای از، خود گول زنی نیزوجود ندارد چرا كه هنر مدرن  از تبار(آیزنمن و بودلر) آگاهانه و هشیارانه مسخ شدگی غیر واقعیت رامی پذیرد.استراتژی نهفته در غوطه وری عمیق تحلیلی درهندسه كه پایه طرحهای او را می سازد هرگز نباید به عنوان بازی!(صرف فرم) برداشت شود ودر ورای این هندسه ها كه پیوستگی ابعاد خود را تكثیر میكنند و یا مدولاسیونهایی را كاهش و افزایش می دهند.در(فراكتال) شكفتگی و سرشاری وجود دارد كه بدان وسیله گریز از متعارفها، ساختار حفاظتی اشراقی خود را پی می ریزد.آیزنمن معمار فرمهای مكعبی و سری خانه های 1 تا 10 به سمتی پیش می رود كه مسئله مكان در پیش زمینه قرار گرفته است و با این حال او كاری به دیگران ندارد وی با روح نوستالژیك هوشمندانه و نبوغ آسای خود خیال می كند كه می تواند مكان را در تسلط خویش در آورد و معماری خویش را بر آن بنا نهد.چنین به نظر می رسد كه معماری آیزنمن درسالهای اخیربرموقعیت تبعیدی اش همچنان پای می فشارد این معماری اعم ازاینكه در شهرها ساخته شود یا در محیط های دانشگاهی ویا درتوابع وحومه های شهری، در آنچه كه خلق می كند، ریشه ندارد به عبارت دیگرنه تنها ازتداوم منطق درونی با تمام براهین و مظامین قومی و تاریخی كه ظاهرا باید نقطه عزیمتشان از توپوگرافی وخاطره ها كشف شود ناشی نمی شود بلكه برعكس نخستین وظیفه عبارت است از دریافت و شناخت این غریبگی و غیبت مناسبات سمپاتیك بین معماری و مكانی كه این معماری در آن ساخته می شود.از زمان كانت به این سوزیبایی شناسی مدرن با دوگانگی مواجه بوده كه معماری روحانی نتیجه شكست در رویا رویی با مشكل فرم مفروض است. معماری مورد علاقه آیزنمن معماری پالادیو(لوكوربوزیه – تراینی –مورتی)كاملا عكس این معماری است، مقاوم دربرابرزیبایی شناسی روحانی و كوشا درجهت حفظ و موجودیت فرم هوگو فرید ریش در تفسیر خود بر كتاب( "فلسفه كمپوزیسیون"اثر ادگار آلن پو) به نكته ای بر می خورد كه تمام تازگی شعر آلن پو در آن است.  طرح پیشنهادی احساس شاعرانه كلاسیكی به پیش زمینه می دهد. آنچه كه در نتیجه ظاهر می شود عین فرم و در حقیقت جوهر شعر است و آنچه كه هدف آن جوهر به نظر می آید در حقیقت حاصل فعالیت شاعرانه است. معماری اخیر آیزنمن نیز همین روال را طی میكند معنی و دلالت اولیه كه بایستی از راه زبان فرمال به بیان درآید وجود ندارد .‍‍ روش آیزنمن در عمل معماری، كاملا عكس درك كلاسیك گرته برداری و اصل تقلید به مثابه پایه های اساسی كار معماری است. تقلیدی در كار نیست نه از آلونكی ابتدایی و نه از نظام  طبیعت ونه از منابع عظیم زندگی مدرن اجتماعی، هیچ نشانی نیز از درك معماری مبتنی بر تكمیل مدلهای الگویی یا درسهای تاریخی وجود ندارد.شاید در عصر حاضر معمار دیگری نباشد كه چنین آشكارا از تمام مفاهیم تكاملی زیبایی شناسی معماری و پایه های تاریخی آن فاصله گرفته باشد و معماری او با كلماتی بی بدیل از بی نظمی جهان مدرن، ضعف عمل انسانی و ناتوانی و فتور دانش ما و  از محیط سخن می گوید. این خوداثراست كه به زبان سخن می گشاید، اما این سخن قصه گویی به روال رایج نیست، كه این خانه شبیه فلان است و این مكان مثل بهمان! منتهای معماری او خود به عنوان مفهوم این مكانها و ثبات ساختاری و حقیقت هندسه، در برداشتی كه بر تاكید ها و نفی ها و بر شك و ابهام استوار است پرسش بر انگیز هستند. اما معماری او بعد تاویلی نیز دارد به گونه ای كه تفسیر یك عمل به معنی اجرای آن است درست مثل پیانیستی كه متن نوشته شده موسیقی را می نوازد شرط تاویلی معماری آیزنمن در تولید و ساخت و بیان زمان و فضا شرط التزامی است.

مرکز هنر های بصری وکسنر

pppp - picture 2

یکی از اولین و شاخص ترین ساختمان های سبک دیکانستراکشن ، مرکز هنرهای بصری وکسنر ( 1989 - 1982 ) در شهر کلمبوس آمریکا است . در مسابقه ای که در سال 1982 برای طراحی این ساختمان صورت گرفت ، معماران معروفی از جمله مایکل گریوز ، سزار پلی ، آرتور اریکسون و پیتر آیزنمن شرکت کردند .

سایت این ساختمان در قسمت ورودی اصلی دانشگاه ایالتی اهایو در سمت شرق دانشگاه قرار دارد . عملکرد بنا ، نمایش آثار هنرمندان  و دانشجویان دانشگاه در آن است . هر یک از این معماران ساختمان خود را بین دروازه ورودی و ساختمانهای موجود در سایت قرار دادند . ولی در کمال تعجب ، ساختمان طراحی شده توسط آیزنمن به گونه ای بود که فضای باریک بین دوساختمان موجود در سایت را شکافته و در بین آن دو قرار گرفته بود و تعجب بیشتر آن که طرح وی به عنوان برنده اول اعلام شد . از آن زمان سبکی در معماری به نام دیکانستراکشن در مجامع بین المللی معماری به نام سبک دیکانستراکشن در مجامع بین المللی معماری مطرح و مورد توجه قرار گرفت .

pppp - picture 5

آیزنمن در تبیین طرح خود عنوان کرد که این نقطه محل ملاقات دو قشر نسبتا متفاوت است . یکی دانشجویان و هنرمندان دانشگاه که کارهای خود را در این ساختمان ارائه می کنند و دیگری شهروندان و عامه مردم شهر که به دیدن این آثار می آیند . 

یكی محورهای شبكه شطرنجی دانشگاه و دیگری محورهای شبكة شطرنجی شهر كلمبوس، این دو شبكه نسبت به یكدیگر 17 درجه اختلاف زاویه دارند. لذا هر دو شبكه به عنوان نشانه‌ای از هر یك از این دو قشر در محل سایت با یكدیگر تلاقی كرده‌اند. این دوگانگی در كالبد معماری ساختمان به گونه‌ای نمایش داده شده كه هیچ یك بر دیگری ارجحیت ندارند و این دو محور همانند دو تیغة قیچی بین دو ساختمان را شكافته و خود در آن جایگزین شده‌اند.

پس از باز نمودن و شكافتن فضای بین این دو ساختمان در سایت، آیزنمن متوجه پی‌های یك بنا قدیمی شد كه مربوط به دانشكده نظامی بود. این بنا در دهة پنجاه میلادی تخریب شده بود، ولی هنوز بخشی از پی‌های آن در زیر خاك در محل سایت‌ مدفون بود. اگرچه این ساختمان دیگر وجود نداشت، ولی آیزنمن با وارسی دقیق سایت متوجه آن شده بود. وی این ساختمان را كه دیگر در حاشیه قرار گرفته  و به تاریخ سپرده شده بود، به عنوان بخشی از متن موجود، كه همان سایت پروژه باشد، قرائت كرد و این قرائت را به صورت كالبدی نمایش داد. لذا در طرح آیزنمن، بخش‌هایی از ساختمان دانشكدة نظامی، كه شبیه یك قلعة نظامی بود، در قسمت سر در ورودی ساختمان مركز هنرهای بصری وكسنر بازنمایی و بازسازی شد.

در طرح این مركز هنری، آیزنمن برخلاف سایرین توجه خود را معطوف آن چیزی نمود كه در نگاه اول به نظر نمی‌آمد. وی با كنكاشی موشكافانه، مواردی همچون تناقضات، دوگانگی‌ها و مسائل و تفسیرهای حاشیه‌ای را عیان و عریان نمود. به چه دلیل؟ به دلیل آن كه معماری باید نمود كالبدی ذهنیت و بینش زمان خود- در این مورد دیكانستراكشن باشد.

pppp - picture 3
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 14 آذر 1397 07:55 ب.ظ

Appreciate it. Plenty of content!

cialis kamagra levitra cialis 50 mg soft tab generic cialis enter site 20 mg cialis cost discount cialis cialis coupons the best choice cialis woman cialis generisches kanada comprar cialis 10 espa241a 5 mg cialis coupon printable
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:58 ق.ظ

You expressed it effectively!
bulk cialis side effects for cialis buy name brand cialis on line click now cialis from canada cialis tadalafil online when can i take another cialis enter site natural cialis cialis online tadalafil 20mg cialis generique 5 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 06:39 ب.ظ

Incredible loads of superb advice.
cialis 5 effetti collaterali cialis cuantos mg hay cialis super kamagra tadalafilo tadalafil generic cialis 20mg preis cf cialis price in bangalore achat cialis en suisse generico cialis mexico cialis 5 mg para diabeticos
سه شنبه 13 آذر 1397 07:31 ق.ظ

Cheers. A lot of tips!

buying brand cialis online where cheapest cialis india cialis 100mg cost enter site very cheap cialis cialis billig cialis dosage cialis en mexico precio generic cialis in vietnam cialis en mexico precio wow cialis tadalafil 100mg
دوشنبه 12 آذر 1397 07:10 ق.ظ

You've made your point!
cialis 5 mg cialis canada on line get cheap cialis generic cialis 20mg uk tadalafil 5mg discount cialis buy cialis uk no prescription cialis prices cialis generico tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 07:05 ب.ظ

Useful forum posts. Cheers.
wow look it cialis mexico import cialis cialis 200 dollar savings card cuanto cuesta cialis yaho where do you buy cialis enter site natural cialis free generic cialis cialis taglich cuanto cuesta cialis yaho cialis diario compra
جمعه 9 آذر 1397 07:00 ب.ظ

Thanks a lot! An abundance of advice!

callus cialis uk next day effetti del cialis if a woman takes a mans cialis cialis price in bangalore bulk cialis overnight cialis tadalafil interactions for cialis cialis coupons printable cialis side effects
جمعه 9 آذر 1397 07:13 ق.ظ

With thanks! Lots of data!

cialis generika side effects for cialis best generic drugs cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis australia org cialis generic tadalafil buy cipla cialis online cialis soft tabs for sale tadalafil cialis price in bangalore
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:00 ب.ظ

You expressed this well!
cialis free trial buy cialis sample pack how does cialis work buy name brand cialis on line tadalafil cialis uk cialis uk cialis 100 mg 30 tablet cialis cuantos mg hay the best site cialis tablets
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:45 ق.ظ

Wow quite a lot of excellent info!
cialis super kamagra cilas cialis patent expiration how does cialis work click here to buy cialis tadalafil generic we recommend cheapest cialis cialis generico online cialis patent expiration cialis daily
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:07 ق.ظ

Info well considered.!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis rezeptfrei cialis rezeptfrei tesco price cialis cialis 20 mg cost how do cialis pills work only best offers 100mg cialis are there generic cialis ou acheter du cialis pas cher cialis pas cher paris
دوشنبه 9 مهر 1397 04:55 ق.ظ

Fine info. With thanks!
safe site to buy cialis online cialis 20mg prix en pharmacie pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg generic cialis tadalafil canadian discount cialis cialis generic cialis generico en mexico online cialis cialis flussig
یکشنبه 1 مهر 1397 06:48 ق.ظ

You actually mentioned it exceptionally well.
drugs for sale usa canadian pharmacy uk delivery canada online pharmacy canadian prescriptions online serc 24 mg canada online pharmacies legitimate canadianpharmacyusa24h top rated canadian pharmacies online canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacies canada online pharmacies reviews
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:32 ق.ظ

Excellent tips. Kudos.
cialis bula cialis usa cost cialis patentablauf in deutschland cialis 20mg prix en pharmacie click here to buy cialis what is cialis the best choice cialis woman purchase once a day cialis cialis 50 mg soft tab we recommend cialis best buy
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:21 ب.ظ

Wow lots of terrific info!
cialis tadalafil online cialis patentablauf in deutschland how to buy cialis online usa cialis 5 effetti collaterali cipla cialis online cialis pills in singapore cialis generique cialis prices in england walgreens price for cialis generic cialis levitra
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:29 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
canadian medications by mail canadian medications online canada drugs online are canadian online pharmacies safe buy vistagra online safe online pharmacies india canadian medications by mail canadian pharmacy online 24 canadian pharmaceuticals stocks canadian cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:59 ب.ظ

Terrific forum posts, Regards!
generic viagra uk buy viagra cheap prices order viagra online without prescription buy viagra cheap prices buy real viagra cheap order pharmacy online buy viagra uk without prescription buy viagra online cheap best place to buy generic viagra online viagra to buy online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:26 ق.ظ

Wow plenty of helpful material.
only here cialis pills trusted tabled cialis softabs cialis 20mg prix en pharmacie cialis great britain the best site cialis tablets generic cialis levitra cialis sale online cialis 5 mg buy cialis kaufen bankberweisung cialis coupons
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:32 ب.ظ

Thanks! I value this.
achat cialis en itali enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg funziona cialis patentablauf in deutschland pastillas cialis y alcoho cialis vs viagra buy cialis uk no prescription comprar cialis navarr rezeptfrei cialis apotheke
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:37 ق.ظ

Thanks a lot, Wonderful information.
where can i buy generic viagra online safely buy sildenafil generic online viagra cheap buy viagra in store how to buy viagra without a prescription buy viagra without consultation buy viagra online buy viagra pay with paypal viagra to buy uk buy viagra locally
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:14 ب.ظ

Very good information, Appreciate it!
cialis for sale in europa no prescription cialis cheap cialis 5 mg para diabeticos cipla cialis online cialis uk next day tadalafil generic cipla cialis online how does cialis work how much does a cialis cost cialis kamagra levitra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:18 ق.ظ

You said it very well..
buy sildenafil citrate online getting viagra where to buy viagra online uk online sildenafil uk where can you buy viagra online pharmacy usa online to buy viagra viagra in pharmacy can i buy viagra without prescription viagra order online uk
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:29 ب.ظ

Amazing write ups. Cheers!
try it no rx cialis cialis 20 mg cut in half cialis 50 mg soft tab how to buy cialis online usa cialis usa cost we like it cialis price cialis 05 generic cialis levitra cialis generique 5 mg cialis soft tabs for sale
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:24 ب.ظ
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری چنین نظر خوب، پست خوب است،
به همین دلیل من آن را به طور کامل خوانده ام
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:42 ب.ظ
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید. من قطعا digg آن را
و شخصا به دوستانم پیشنهاد می کنم. من مطمئن هستم که آنها خواهند بود
از این وب سایت بهره مند شد.
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:24 ب.ظ
وای! من واقعا از قالب / موضوع این وب سایت لذت بردم.
این ساده است، اما موثر است. خیلی زیاد خیلی زیاد است
سخت است که این "تعادل کامل" را بین قابلیت استفاده عالی و ظاهر بدست آوریم.
باید بگویم که شما با این کار عالی انجام داده اید.
همچنین وبلاگ در اپرا بسیار سریع برای من بارگذاری می شود. وبلاگ بی نظیر!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:56 ب.ظ
I just like the valuable info you supply in your articles.
I'll bookmark your blog and test once more right here frequently.
I'm relatively certain I will be informed many new stuff right here!

Best of luck for the next!
جمعه 16 تیر 1396 07:21 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of the highest quality blogs on the internet.

I will highly recommend this blog!
جمعه 16 تیر 1396 07:20 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of the highest quality blogs on the internet.

I will highly recommend this blog!
جمعه 16 تیر 1396 07:18 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of the highest quality blogs on the internet.

I will highly recommend this blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مسعود بابایی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :